Det pågår just nu ett otroligt arbete inom EU mot skonsammare energi för miljön samt billigare energi. De grundläggande principerna för energipolitiken inom EU är hållbarhet, försörjningstrygghet och konkurrenskraft. Genom att forska och utveckla tekniken kommer vi kunna rädda vår planet mot alla de miljöfaror som nu hotar oss. Det viktigaste av allt är att alla länder runt om i världen ser till att ta sin energipolitik på allvar och även vi medmänniskor måste ta vårt enskilda ansvar för en hälsosammare framtid för vår planet, vi måste tänka på den kommande generationen.

Sverige i framkant för fjärrvärme

Gas och kol är de främsta energikällorna som producerar el och värme i Europa. Fjärrvärme är något som tillexempel Sverige anammat och en utbyggnad av fjärrvärme har varit lönsam. Sverige är ledande inom fjärrvärme och andra länder i Europa bör ta efter konceptet. Fossilanvändningen har minskat från 91 % till 8 % och detta är främst tack vare fjärrvärmen. Här är det viktigt för våra svenska politiker att faktiskt visa resultat och visa fördelarna för att resterande länder ska inspireras och ta efter.

Energimål inom EU 2020–2050

Det sätts givetvis upp mål för utsläpp och hur mycket Europa vill minska de farliga växthusgasutsläppen och alla miljöfaror som produktionen av el medför. År 2020 har EU satt upp målet att växthusgasutsläpp ska minska med minst 20 %, förnybara energikällor ska öka med 20 % samt 20 % bättre energieffektivitet.

Ett decennium efter det vill säga år 2030 är målet attväxthusgasutsläppen ska minska med 40 % än motsvarande år 1990. Förnybara energikällor ska ligga på 27 % och 27-30 % bättre energieffektivitet. Något som de även satt upp på sin måltavla är att 15 % av den totala elproduktionen inom EU ska transporteras till andra länder inom EU. År 2050 vill EU att växthusgasutsläppen ska ha minskat med 80-95 % än år 1990. Huruvida dessa mål uppnås beror på om delmålen och andra milstolpar kommer nås och vilka förbättringar som kommer göras. Det gäller att samtliga länder hjälps åt för att nå ett effektivt resultat.

På god väg att nå målen för 2020

EU har kommit långt i sitt arbete och växthusgasutsläppen har minskat med 18 % från 1990 fram till 2012. År 2012 var andelen förnyelsebar energi 14,1 %, medan det år 2015 låg på en så låg procent som 8,5. För att nå de uppsatta målen krävs det fokus på de långsiktiga fördelarna men även ett enskilt ansvar hos varje land och individ. Det krävs givetvis även forskning och teknikutveckling för att alla delar ska falla på plats. Genom att skapa en fungerande och effektiv inre marknad för energin så skapas också en trygghet i konkurrensen och energiförsörjningen. Detta är en utmaning då Europa i dagsläget är beroende av externa olje- och gastillgångar.

Förnybar energi i Europa

För att allt som tidigare nämnts ska bli möjligt behövs dessa energimål och det måste investeras i förnybar energi/alternativa energiformer och även en otroligt uttänkt energipolitik. Den hållbara utvecklingen går framåt och de energipolitiska valen har stor betydelse för detta.

Biomassan har en viktig roll i Europa då ungefär två tredjedelar av all förnybar energi i EU kommer ifrån biomassa. I Sverige är biomassan den största förnybara energikällan och dess teknik finns redan på plats. Sol, biobränslen, vind och vattenkraft kommer i framtiden behöva samspela för att få en fossilfri framtid vilket definitivt är en utmaning för Europa.